تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟در ادامه............

 

نمونه سوال زبان فارسی و ادبیات 2

الف ) در ك مطلب ( 4 نمره )

1- در مصراع « متحیّرم چه نامم شه ملك لا فتی را» منظور از « شه ملك لافتی » چه كسی است ؟

2- مفهوم « شلخته درو كنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید .» چیست ؟

3- « نرون مرد ولی رم نمرده است » چه مفهومی دارد ؟

4- در عبارت « مگذار ما را به مه و كه » و « لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت . » مفهوم « كه و مه » و « سپر بینداخت » را بنویسید .

5-منظور شاعر از « خارهای سرخ » در مصراع « از سایه های آبی خارهای سرخ بر اجساد می بارید . » چیست ؟

ب ) بخش معنی ( 6 نمره )

1- الهی عبدالله عمر بكاست امّا عذر نخواست .

2- تهمتن بر آشفت با توس گفت .

3- كاسه و كوزه ی یكی شده بودیم .

4- می خواهم امروز نشان دهی كه چند مرده حلّاجی .

5- بدو گفت خندان كه نام تو چیست ؟ تن بی سرت را كه خواهد گریست ؟

6- قاصد روزان ابری ، داروك ، كی می رسد باران ؟

7- آیا از سرزمین تو بود كه فرشتگان سرود های صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند ؟

8- در این سرای بی كسی ، كسی به در نمی زند به دشت پر ملال ما ، پرنده پر نمی زند

9- عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را دزد دانا می كشد اوّل چراغ خانه را .

10- عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد عجب نبود كه با ابدال خود را هم عنان بینی

11- چگونه شمشیری زهر آگین / پیشانی بلند تو این كتاب خداوند را - از هم می گشاید ./ چگونه می توان با شمشیری

دریایی را شكافت

ج ) بخش لغات ( 2 نمره )

معنی لغت های مشخص شده را بنویسید .

1- مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ 2- با حال استیصال گفتم

3- دلیری كجا نام او اشكبوس 4- سر و پكالش خینی می شود .

5- چو سوفارش آمد به پهنای گوش . 6- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن.

7- ازو خواست دستوری امّا ندید . 7- پس از نماز عشا به انواع اوراد و ادعیه می پرداخت

د ) خود آزمایی ( 4 نمره )

1- در عبارت « بر كشته های ما جز باران رحمت خود مبار » منظور از « كشته ها » چیست ؟

2- عبارت كنایی « دندان به دندان خاییدن » یعنی چه ؟

3- در درس بچّه های آسمان ، چرا علی می كوشد در مسابقه ی دو و میدانی نفر سوم شود ؟

4- زیتون نماد چیست ؟ و نشانه ی كدام كشور است ؟

5- در درس باغ عشق « عرش و فرش » كنایه از چیست ؟

6- « گون و نسیم » در شعر « سفر به خیر » نماد چه كسانی هستند ؟

ه ) بخش دانش های ادبی ( 3 نمره )

1- حماسه چند گونه است نام ببرید .

2- نام نویسنده ی هریك از آثار زیر را بنویسید .

چمدان شور آباد

3- داستان كوتاه در ایران با كدام مجموعه متولّد شد ؟

4- در بیت زیر یك « استعاره » پیدا كنید و معنی آن را بنویسید .

« به جز بازوی دین و شیر خدا كه شد طالب رزم آن اژدها

5- دو گونه رایج ادبیات نمایشی را نام ببرید .

6- چرا درویش را شاعر مقاومت فلسطین نامیده اند ؟

و ) بخش حفظ شعر ( 1 نمره )

1- هر نفس آواز .................. می رسد از چپ و راست ما به ...............می رویم عزم تماشا كه راست

2- قایقی خواهم ساخت / خواهم انداخت به ............. / دور خوام شد از این ............................

زبان فارسی

الف ) زبان شناسی ( 4 نمره )

1- به سؤالات داده شده مربوط به زبان و گفتار پاسخ دهید .

الف ) چگونه می توانیم ثلبت كنیم كه كرولال ها از توانش زبانی بر خوردارند ؟

ب ) چرا گوناگونی های سبكی ، لهجه ای و حتّی گویشی به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند ؟

ج ) چه عواملی باعث ایجاد خطا و اشتباه در گفتار می شوند ؟

2- تفاوت های میان گفتار و نوشتار را بنویسید . ( دو مورد )

3- علّت این كه ما جملات را در حین نوشتن در ذهن خود تكرار می كنیم ، چیست ؟

4- خط و نوشتار را انسان بنا به ضرورت های ..................................اختراع كرده و برای تثبیت زبان و گفتار به كار گرفته است .

---

ب ) نگارش ( 5 نمره )

1- جمله های زیر را ویرایش كنید .

الف )معلّم متن املاء را به دانش آموزان خواند .

ب ) سالی یك بار ، بازرسین این مكان را مورد بررسی قرار می دادند .

ج ) این كلاس ار چشم انداز نا مناسبی برخوردر است .

د ) رهبریّت نظام اسلامی از اهم ّ امور است .

2- زبان ، بیان و قالب نوشته ی زیر را مشخّص كنید .

« باران هنگامه كرده بود . باد چنگ می انداخت و می خواست زمین را از جا بكند . درختان كهن به جان یكدیگر افتاده بودند . از جنگل صدای شیون زنی كه زجر می كشید ، می آمد . غرّش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته كرده بود .... »

الف ) زبان ب ) بیان ج ) قالب

3- در كدام گونه ی زبانی ، كلمات شكسته می شود ؟

4- جاهای خالی رابا توجه به عبارت داده شده پركنید .

- اگر موضوع نوشته زندگی یكی از بزرگان باشد ، موادّ طرح ما چنین خواهد بود .

الف ) مقدّمه ، معرّفی د ) ازدواج ، فرزندان ، خانواده ح ) .......................

ب ) .......................... ه ) ........................................ ط ) فوت ، آرامگاه

ج ) ..................... و ) شرح خصوصیات

- نویسندگان آثار زیر برای انتخاب عنوان نوشته ی خود از چه راهی بهره برده اند ؟

الف ) ازماست كه بر ماست ب ) نون والقلم

6- روش های كلّی و عمومی تحقیق را نام ببرید .

---

ج ) دستور زبان فارسی ( 8 نمره )

1- با توجّه به جمله ی زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

« حضرت رسول اكرم ( ص ) علّت دل تنگی برادرم را پرسیدند . »

الف ) نهاد وگزاره را مشخّص كنید .

ب ) نهاد پیوسته كدام است ؟

ج ) آیا نهاد با فعل خود مطابقت دارد ؟ در صورت عدم تطابق ، دلیل خود را بنویسید .

د ) شخص فعل را بنویسید .

2- با رسم نمودار درختی ، اجزای اصلی جمله ی زیر را مشخّص كنید .

« سهراب خود را به او می شناساند . »

3- جمله ی زیر را به چهار جزئی مفعولی مسندی تبدیل كنید .

« چراغ روشن بود »

4- نوع فعل های زیر را از نظر زمان و وجه بنویسید .

الف ) نقش و نگار قالی به شكل مرموزی ، با ما سخن می گوید .

ب ) قدر پدر و مادر خود را بدان.

5- از فعل « گفته بودم » ( با حفظ شخص ) موارد زیر را بسازید .

الف ) ماضی استمراری ب ) مضارع مستمر

6- جمله های زیر را مجهول كنید .

الف ) استاد درس را گفته بود . ب ) حبیب كتاب را می خواند .

7- فعل ها را منفی كنید . الف ) شهاب دارد نامه می نویسد .

- ساختمان فعل هر كدام از جمله های زیر را مشخّص كنید .

الف ) او به فكر عمیقی فرو رفته است . ج ) باران هوا را سرد گردانید .

ب ) سعید آن را فراموش كرد . د ) حسن از خواسته هایش چشم پوشید .

9- در جمله های زیر فعل های كمكی را بیابید و بنویسید .

الف ) شاید پدر به تهران رفته باشد

ب ) داشتم می گفتم كه علی وارد شد .

10 ثابت كنید كه در جمله ی داده شده، كلمه ی همراه با فعل « مسند » است ؟ - « معلّم مرا آگاه كرد . »

---

د ) املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

1-جمله ی زیر را اصلاح كنید .

- دامن زدن به دو ییّت ها موجب شكست می شود .

2- جمله ی داده شده را به دو صورت بنویسید .

- ابو علی سینا حكیم نامی ای بود .

3- غلط های املایی را بیا بید و صحیح آن را بنویسید .

تمایز و اختلاف - سور خیال- قصر عمل - صحنه ی تصادف - خلع صلاح - افراط و تفریط - تهییه ی كتاب

استیصال و درماندگی

4- به جای كلمات مشخّص شده ، كلمات كوتاه تری قرار دهید .

الف )از سوی دوستم نامه ای آمد . ب ) من به وسیله ی تاكسی رفتم

5- « حشو » را در جمله ها ی زیر مشخّص كنید .

الف ) بیایید سوابق گذشته را فراموش كنیم .

زبان فارسی

الف ) زبان شناسی ( 4 نمره )

1- چگونه می توانیم ثابت كنیم كه كرولال ها از توانش زبانی بر خوردارند ؟

2- زبان و گفتار ریشه در .................. انسان دارد حال آن كه خط و نوشتار ریشه در .........................او دارد .

3- تعداد واج و هجا را در كلمات « دانش » و « خنده » مشخّص كنید .

4- در دو كلمه ی « باغبان » و « كار گر » تكواژهای آزاد و وابسته كدامند ؟

5- در كدام یك از ساخت واژه های زیر ، وند اشتقاقی و در كدام یك وند تصریفی به كار رفته است ؟

درختان بزرگ تر بینش آموزگار

---

ب ) نگارش ( 5 نمره )

1- جمله های زیر را ویرایش كنید .

الف) سالی یك بار ، بازرسین این مكان را مورد بررسی قرار می دادند .

ب ) این كلاس از چشم انداز نا مناسبی برخوردر است .

2-انواع فهرست را نام برید .

3- چهار مرحله از مراحل « تهیّه ی » مقاله را نام ببرید .

4- در فرهنگ معین برای جلو گیری از تكرار كلمه از چه علامتی استفاده می كند ؟

5- مراحل تهیّه ی گزارش را نام ببرید .

6- یك پاراگراف ادبی با عنوان زیر بنویسید .

« معلّم من »

7- نشانه ی اختصاری داخل كمانك نشان می دهد كه این كلمه از مقوله ی دستوری .......................است .

ج ) دستور زبان فارسی ( 8 نمره )

1- با توجّه به جمله ی زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

« حضرت رسول اكرم ( ص ) علّت دل تنگی برادرم را پرسیدند . »

الف ) نهاد وگزاره را مشخّص كنید .

ب ) نهاد پیوسته كدام است ؟ وفعل چندم شخص است ؟

2- با رسم نمودار درختی ، اجزای اصلی جمله ی زیر را مشخّص كنید .

« سهراب خود را به او می شناساند . »

3- جمله ی زیر را مجهول كنید .

« خیّاط لباس را دوخت »

4- نوع هر یك از اسم های زیر را از لحاظ ساخت ( ساده ، مركّب و.....................) مشخّص كنید .

چهار راه گوسفند دادگر درخت

5- اضافه های تعلّقی و غیر تعلّقی را از میان تركیب های زیر پیدا كرده و بنویسید .

راه شیراز كیف او شهر گرمی دست ارادت

6- ضمیرها را مشخص كنید ونوع آن ها را بنویسید

« او به كتاب خانه ی خود رفت، كتاب گلستان را برداشت و آن را به دوستش داد.

7- فعل ها را منفی كنید . الف ) شهاب نامه می نویسد . ب ) حسین مداد رنگی را از دوستش گرفت .

8- در جمله های مركب زیر جمله های هسته و وابسته را مشخص كنید .

الف ) اگر تلاش كنی موفّق می شوی . ب ) مشكل بود كه آن ها از رود خانه بگذرند .

9- زیر گروه های قیدی خط بكشید و بنویسید كه نشانه دار هستند یا بی نشانه ؟

الف ) حسن به سختی از امتحان قبول شد . ب ) ابداً او را نمی شناسم

10- شبه جمله های موجود در جمله كدام ها هستند بنویسید .

«‌ آه و افسوس ، كه آن دوستم را از دست دادم .»

د ) املا و بیاموزیم ( 3 نمره )

1-جمله ی زیر را اصلاح كنید .

- دامن زدن به دو ییّت ها موجب شكست می شود .

2- جمله ی داده شده را به دو صورت بنویسید .

- ابو علی سینا حكیم نامی ای بود .

3- غلط های املایی را بیا بید و صحیح آن را بنویسید .

اساس خانه - سور خیال- قصر امل - صحنه ی تصادف - الیم و دردناك - افراط و تفریط - تهییه ی كتاب

تعمّل و استنباط

4- به جای كلمات مشخّص شده ، كلمات كوتاه تری قرار دهید .

الف )از سوی دوستم نامه ای آمد . ب ) من به وسیله ی تاكسی رفتم

5- « حشو » را در جمله ها ی زیر مشخّص كنید .

الف ) بیایید سوابق گذشته را فراموش كنیم . ب ) حسن خوبی سعید انضباط اوست .
برچسب ها: سوالات امتحانی،
[ چهارشنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1391 ] [ ساعت 19 و 16 دقیقه و 27 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :