تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟در ادامه..............نمونه سوالات نهایی تاریخ:

صحیح غلط :

مصدق برای تسلط براوضاع كشور از شاه خواست كه وزارت جنگ را به او بسپارد .

در زمان نخست وزیری حسنعلی منصور لایحه ی انجمن های ایالتی وولایتی به تصویب مجلس رسید .

قاجارها یكی از طوایف مغول بودند .

فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد .

به موجب عهد نامه ی گلستان شهر های باکو و گنجه از ایران جدا شد.

رضا خان پس از رسیدن به سلطنت و پیش از آن ، نسبت به دین روش یکسان داشت.

دول محور راه رسیدن به اهداف خود راجنگ با دشمنان می دانستند .

نقش اصلی را در كودتای 28 مرداد را دولت روسیه بر عهده داشت .

دوران پادشاهی شاه سلطان حسین اوج قدرت صفویان بود .

نمایندگان مجلس موسسان سلطنت قاجار را منقرض اعلام كردند .

در زمان پادشاهی فتحعلی شاه جنگ های ایران و روسیه اتفاق افتاد .

سلسله ی صفوی به وسیله ی شاه اسماعیل تاسیس شد.

درراس حكومت صفوی صدراعظم قرارداشت.

دولت های محورراه رسیدن به هدف خودراجنگ بادشمن دیدند.

مظفرادین شاه باصدورفرمان مشروطیت وعزل عین ادوله دربرابر خواسته های مردم تسلیم شد.

در زمان شاه اسماعیل صفوی جنگ چالدران در گرفت .

عضدالملک تهدید روس ها را مبنی بر اخراج مستشاران از ایران پذیرفت .

جاخالی

حكومت سلسله ی افشار با پادشاهی ...............................آغاز شد .

انگلیسی ها برای اجرای سیاست جدید خود شخصی به نام ............................... را در نظ گرفتند.

سید علی محمد باب به دستور ....................................... تیر باران شد .

نادر شهر ......................... را به پایتختی خود انتخاب كرد .

شاه پس از استعفای مصدق بلافاصله ......................... را به نخست وزیری منصوب كرد .

فجیع ترین جنایت رژیم در روز پانزدهم خرداد قتل عام ......................... بود .

قرار دادن پاریس ، بین ایران و ......................... بسته شد .

یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس جنگ با استعمار گران ...............................است.

تنها جنگ خارجی کریم خان زند ، جنگ با عثمانی بود که به فتح ......................... انجامید .

مهمترین طرفداران صفویان را 7 طایفه ی ترك به نام .............................بودند .

دولت های انگلیس ، فرانسه،شوروی و آمریكا به ........................................معروف شدند .

روز 13 آبان ، روز ......................... نامیده شد.

سلسله ی صفوی به وسیله ی ........................تا سیس گردید.

مهم ترین فتح نادر،فتح .............................. بود.

مردم فرانسه بر ضد حكومت ........................ قیام كردند .

دولت های محور راه رسیدن به اهداف خود را جنگ با ................. می دانستند .

امام خمینی (ره ) در نجف با تدریس بحث حكومت اسلامی قدم در راه مبارزه ی .................... نهادند.

یكی از حوادث مهم زمان سلطنت محمد شاه ،لشگر كشی او به.................برای جنگ با حاكم این شهر بود.

در جنگ جهانی اول ،كشور های روسیه ،انگلستان و فرانسه به ................................معروف شدند .

امام خمینی خوددرنجف باتدریس بحث ................... قدم درراه مبارزه ی فرهنگی نهاد.

بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه ونمایندگان مجلس نخست درمراسم ............... آشكارشد.

مهم ترین خواسته ی مردم درآغازانقلاب مشروطیت ......................... بود.

مهم ترین و سخت ترین توطئه ی دشمنان پس از پیروزی انقلاب ......................... بود .

جریان ملی شدن صنعت نفت ایران را آیت الله کاشانی و .................... رهبری می کردند .

امتیاز رویتر از بدترین امتیازاتی بود که در زمان .................... به بیگانگان داده شد .

آیت الله مدرس به دستور ................. به شهادت رسید .

چهار جوابی (چهار گزینه ای )

مذهب شیعه توسط كدام پادشاه در كشورما رسمی اعلام شد ؟

شاه عبا س شاه اسماعیل شاه تهماسب شاه سلطان حسین

چه كسی باعث تثبیت سلسله صفوی شد ؟

شاه عبا س شاه اسماعیل شاه سلطان حسین شاه تهماسب

یك سال پس از شروع جنگ جهانی اول كدام كشور از اتحاد مثلث جدا شد و به متفقین پیوست ؟

آلمان ایتالیا اتریش مجارستان

كدام یك از پادشاهان صفوی مذهب شیعه را رسمی اعلام كردند ؟

الف ) شاه عباس ب ) شاه اسماعیل ج ) شاه طهماسب د ) شاه سلطان حسین

با آغاز جنگ جهانی دوم ، كدام كشور اعلام بی طرفی كرد ؟

الف ) ژاپن ب ) آلمان ج ) ایران د ) روسیه

در 19 دی ماه 56 ، كدام شهر بر علیه حكومت پهلوی قیام كرد ؟

الف ) تبریز ب ) كازرون ج ) یزد د ) قم

شاه بنیان گذار سلسله ی صفوی از نوادگان چه کسی بود ؟

الف) شاه عباس ب) شیخ حیدر ج) سلطان سلیم د) شیخ صفی الدین اردبیلی

کودتای 28 مرداد 1342 با دخالت کدام کشور در ایران صورت گرفت ؟

الف) انگلستان ب) آمریکا ج) روسیه د) فرانسه

ایجاد فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری چه کسی صورت گرفت؟

الف ) اسد ا...علم ب) هویدا ج) جمشید آموزگار د) بختیار

لایحه ی كاپیتولاسیون در زمان نخست وزیری چه كسی به تصویب رسید ؟

الف ) اسد ا...علم ب) هویدا ج) جمشید آموزگار د) منصور

چه كسی تهدید روسها مبنی براخراج مستشاران خارجی از ایران را پذیرفت ؟

عضدالملك ناصرالملك محمد علیشاه محمد ولی خان تنكابنی

مهم ترین فتح نادر شاه افشار كدام است ؟

بحرین بخارا بصره هندوستان

به موجب كدام عهد نامه ، افغانستان از ایران جدا شد ؟

پاریس تركمنچای گلستان مفصل

كودتای 28 مرداد با دخالت آمریكا و توسط عده ای از خائنین كه در راس آنان..........قرارداشت صورت گرفت .

سرلشگر زاهدی قوام السلطنه سید ضیاءالدین حسنعلی منصور

چه كسی تا آخر عمر خود را شاه نخواند.

الف ) كریم خان ب ) شاه اسماعیل ج ) شاه طهماسب د ) شاه سلطان حسین

مجلس در زمان پادشاهی چه كسی به توپ بسته شد ؟

الف ) محمد علی شاه ب ) فتحعلی شاه ج ) ناصرالدین شاه د ) محمد علی شاه

12 بهمن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به چه روزی معروف است ؟

الف ) روز پیروزی انقلاب اسلامی ب )روز بازگشت امام به وطن ج) روز دانش آموز د ) روز تشكیل شورای انقلاب

فرمان مشروطیت به دستورچه كسی صادرشد؟

الف) ناصرالدین شاه ب) مظفرالدین شاه ج) عین الدوله د) علاءالدوله

به موجب كدام قراردادبخ ش هایی ازایران درنواحی ارمنستان وآذربایجان به تصرف روس هادرآمد؟

الف) گلستان ب) تركمانچای ج) رویتر د) مفصل

امام خمینی كدام روزرا «روزنخستین حكومت الله برجهان»اعلام نمود؟

الف) 22بهمن ب) 12بهمن ج) 13آبان د) 12فروردین

این جمله ازكیست:

«آیاراست است كه من پس ازهفتادسال محاسنم رابرای اسلام سفیدكردم حال بیایم وبه زیرپرچم كفرروم»

الف) شیخ فضل الله نوری ب) آیت الله مدرس ج) آیت الله طباطبایی د) آیت الله بهبهانی

یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس جنگ با استعمارگران .............. بود .

الف) اسپانیایی ب) پرتغالی ج) انگلیسی د) فرانسوی

وصل كردنی

13 آبان الف) روز بازگشت امام به میهن

17 شهریور ب) روز دانش آموز

22 بهمن ج) روز جمهوری اسلامی

12 فروردین د) روز پیروزی انقلاب اسلامی

ه) جمعه ی سیاه

كدام گزینه ی سمت راست با گزینه ی سمت چپ با هم ارتباط دارد ؟

13آبان 1357 روز پیروزی انقلاب اسلامی

12بهمن 1357 روز جمهوری اسلامی

12فروردین 1358 روز دانش آموز

روز بازگشت امام خمینی به وطن

میان كدام گزینه سمت راست با گزینه ی سمت چپ رابطه ی تاریخی وجود دارد .

یكی از حوادث مهم سلطنت احمد شاه الف)سقوط دولت صفوی

جمعه ی سیاه ب)13 آبان

شاه سلطان حسین ج)17 شهریور

د)جنگ جهانی اول

سال انفجار خشم فروخورده ی مردم الف) سال1358

سال ایجاد فضای بازسیاسی ب) سال 1356

سال درگذشت امام (ره) ج) سال 1368

د) سال 1357

تشكیل شورای دشت مغان الف) سال 1358

تشكیل حكومت جمهوری اسلامی ب) سال 1114

تشكیل حكومت صفوی ج) سال 907 ه.ق

سوال كوتاه جواب

امام خمینی(ره) دركدام یك از دهكده های پاریس اقامت گزیدند؟

دولت های متفق یا متفقین در جنگ جهانی دوم را نام ببرید ؟

كریم خان به جای عنوان پادشاهی چه لقبی را برای خود برگزیده بود ؟

در آغاز انقلاب مشروطیت مهم ترین خواسته ی مردم چه بود ؟

فرمان مشروطیت توسط چه كسی صادر شد ؟

به موجب قردادگلستان كدام شهر های ایران به روسیه واگذار شد؟

هفده شهریور 1357 به چه نامی معروف است ؟

كریم خان زند به جای عنوان پادشاه ، چه لقبی را برای خود برگزیده بود ؟

دولت های محور چه راهی را برای رسیدن به هدف مناسب می دانستند ؟

یكی از دهكده های پاریس ، كه امام در آن اقامت گزیده بودند ، چه نام داشت ؟

جنگ چالدران بین چه كسانی اتفاق افتاد ؟

تحولات قرون جدید را نام ببرید . ( 2 مورد )

از اقدامات رضاخان دو نمونه ذكر كنید .

ناصرالدین شاه چه امتیازاتی را به بیگانگان بخشید ؟

به موجب قرار داد تركمانچای ، كدام نواحی ایران به تصرف روس ها در آمد ؟

پس از فتح دهلی ، پادشاه هند کدام جواهرات را تقدیم نادر شاه نمود؟

هر کدام از روز های زیر ، به چه نامی و در تاریخ انقلاب کشور ما معروف شده اند ؟جواب در مقابل :

الف ) دوازدهم فروردین 1358 {.......................................}

ب) سیزدهم آبان 1357 {.......................................}

ج) هفدهم شهریور 1357 {........................................}

مردم تبریز در دوره ی مشروطیت به رهبری چه كسانی برضد استبداد قیام كردند ؟

نماز عید فطر سال 1357به امامت و سخنرانی چه كسانی برگزار شد ؟

مهم ترین عاملی كه دو رهبر سیاسی ومذهبی را بعد از شهریور 1320به یكدیگر نزدیك میكرد چه بود ؟

رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت را نام ببرید .

انگلیسی ها برای این كه موقعیت رضا شاه در ایران تثبیت كنند سعی كردند اورا چگونه معرفی كنند ؟

حسنعلی منصور توسط چه كسی و چرا به قتل رسید ؟

آیت ا.. مدرس به دستور چه كسی به شهادت رسید ؟

كریم خان زند كدام شهر را برای پایتختی انتخاب كرد و چ لقبی را برای خود برگزید؟

عوامل رونق تجارت در دوره ی صفویان را بنویسید .

امتیازاتی را كه در زمان ناصرالدینشاه به بیگانگان واگذار شد كدامند ؟

چه كسانی در آلمان و ایتالیا با بیان اندیشه های نژاد پرستانه ،مردم ناراضی را به گرد خود جمع كردند ؟

دو تن از روحانیونی كه انقلاب مشروطه را رهبری كردند چه كسانی بودند ؟

مجلس دوره ی مشروطیت برای حل مشكلات مالی ونظامی كشور چه كرد ؟

مهمترین عاملی كه شخصیت های مذهبی و سیاسی را به یكدیگر نزدیك می كرد چه بود ؟

یكی از وقایع مهم زمان شاه عباس چیست ؟

پروتستان یعنی چه ؟

از دانشمدان دوره ی صفویان دو مورد نام ببرید.

دو نهاد از نهاد هایی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشكیل شد نام ببرید.

شاه بلافاصله پس ازمصدق چه كسی رابه نخست وزیری منصوب كرد؟

جنگ مهماندوست میان چه كسانی روی داد؟

قرون جدید شامل چه زمانی ازتاریخ اروپاست؟

رهبران كشورهای آلمان وایتالیادرجگ جهانی دوم چه كسانی بودند؟

جریان ملی شدن صنعت نفت راچه شخصیت هایی رهبری می كردند؟

سه كشورعضو اتفاق مثلث درجنگ جهانی اول كدامند؟

نخستین مرجع تقلیدی كه به مخالفت بالایحه ی انجمن های ایالتی وولایتی برخواست كه بود؟

قرادادپاریس درباره ی چه موضوعی بود؟

انگلیسی هابرای تثبیت موقعیت رضاخان اوراچگونه معرفی كردند؟

قرارداد ترکمانچای بین کدام کشورها بسته شد ؟

این افراد از چه نظر در تاریخ ایران شهرت دارند ؟

الف) سرلشکر زاهدی ب) حسنعلی منصور

سوالات تشریحی

چرا نادر به هند لشکر کشی کرد ؟

چه عواملی زمینه را برای تغییر سلطنت از قاجاربه پهلوی فراهم كرد ؟

حضرت آیت ا.. خامنه ای در مورد مقام امام خمینی (ره ) در انقلاب چه فرمودند ؟

دو مورد از اقدامات دوران نخست وزیری هویدا راذكر كنید .

پروتستان یعنی چه ؟و این اندیشه بوسیله ی چه كسی مطرح شد ؟

به پیشنهاد شیخ فضل ا.. چه ماده ای به متمم قانون اساسی مشروطیت اضافه شد ؟

روز 30 تیر 1331هجری شمسی از چه لحاظ در تاریخ اهمیت دارد ؟

اقدامات شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله ی صفوی را بنویسید .

پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی كشور های اروپایی بر سرچه چیز هایی بود ؟

در زمان فتحعلی شاه انگلستان به چه دلایلی خواهان رابطه با ایران بودند ؟

امام خمینی (ره ) اسد ا.. علم را در باره ی چه مسائلی مورد باز خواست قرار دادند ؟

نخستین جرقه های انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ؟ ( 1 )

دو نهاد از نهاد هایی را كه پس از پیروزی انقلاب تشكیل شد نام ببرید . ( 1 )

در اوایل نهضت ملًی ، مهم ترین عاملی كه آیت الله كاشانی و دكتر مصدق را به هم نزدیك می كرد چه بود ؟(1)

از دانشمندان بزرگ دوره ی صفویان سه نمونه نام ببرید . ( 5/1 )

پیش از شروع جنگ جهانی اوًل اختلاف اصلی كشورهای اروپایی بر سر چه چیزهایی بود ؟ ( 5/1 )

علًت مخالفت شیخ فضل الله نوری با انقلاب مشروطیت چه بود ؟ (5/1 )

مبارزات مردم پس از سركوبی قیام پانزدهم خرداد به چند دسته تقسیم می شود ؟ (5/1)

منطقه ی خلیج فارس همواره از چه نظر دارای اهمّیّت بوده است ؟

علّت شکست ایرانیان در جنگ چالدران چه بود ؟

حاج ابراهیم خان کلانتر چه خیانتی به لفعلی خان زند کرد؟

در تدوین قانون اساسی مشروطه ، از قوانین اساسی کدام کشور های اروپایی استفاده شد ؟

نیروهای فاتح تهران ( مشروطه خواهان ) در شورای بهارستان چه تصمیمی گرفتند ؟

پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی دولت های اروپایی بر سر چه چیزی بود ؟(دو مورد )

چرا در دوره ی نیابت سلطنت ، مجلس تصمیم به استخدام مستشاران خارجی گرفت؟

عوامل تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی را بنویسید .

کدام دولت ها در جنگ جهانی دوم به دولت ها متّفق با متّفقین معروف شدند ؟

منظور از جنگ های مذهبی چیست ؟

نخستین جرقه های انقلاب مشروطیت چه زمانی روشن شد ؟

منصور چرا و توسط چه کسی به قتل رسید ؟

در پی کدام ماجرا دانشجویان ، سفارت آمریکا را اشغال کردند ؟

سه هدف اصلی سید جمال الدین اسد آبادی چه بود ؟

ساواک برای برگزاری سخنرانی در محرم سال 1342 چه شرایطی را تعیین کرد ؟

چرا روسیه و انگلستان در زمان جنگ جهانی اول به كشور ما حمله و آن را اشغال كردند ؟

چرا محمد رضاشاه پهلوی تا قبل از سال 41 لایحه ی انجمن های ایالتی وولایتی را مطرح نكرد .

چرا دانشجویان سفارت آمریكا را در تهران اتشغال كردند ؟

منظور از قرون جدید چه زمانی است ؟

جنگهای ایران و روسیه در زمان كدام پادشاه اتفاق افتاد و نتیجه آن چه شد ؟

علت شكست ایرانیان در جنگ چالدران چه بود ؟

مهم ترین دستاورد های انقلاب چه بود؟

عهد نامه ی پاریس در مورد چه موضوعی بود ؟

به نظرشمادلایل موفقیت خاندان صفوی دررسیدن به حكومت چه بود؟

دوموردازاقدامات امیركبیرراذكركنید.

دونوع حكومت استبدادی ومشروطه راباهم مقلیسه نمایید؟

آیت الله خامنه ای در مورد مقام امام خمینی (ره) چه فرمودند؟

منظورازانقلاب صنعتی دراروپاچیست؟(دوموردازویژگی های آن راذكركنید)

ازدستاوردهای نهضت پانزدهم خرداد یك موردبنویسید.

به نظر شما چرا حاج محمد علی کنی با قرارداد رویتر مخالفت کرد ؟

علت قیام طلاب در دی ماه سال 1356 چه بود ؟

چرا روسیه با انقلاب مشروطه ی ایران مخالف بود ؟

پایان
برچسب ها: سوالات امتحانی،
[ سه شنبه سی و یکم اردیبهشتماه سال 1392 ] [ ساعت 14 و 55 دقیقه و 02 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :