تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟











در ادامه....................

برای یافتن آسان بن مضارع فعل ها و مصدر های مختلف می توانید به این جدول مراجعه کنید:

 

ردیف

حروف پایانی مصدر

بن مضارع

مثال

۱

یدن

حذف ((یدن))

نالیدن     نال           اندیشیدن     اندیش

آشامیدن      آشام            بخشیدن     بخش

۲

دن

حذف ((دن))

آوردن      آور          خوردن    خور

افکندن      افکن          ماندن      مان

۳

ودن

حذف ((دن))و تبدیل ((و)) به ((ا))

آزمودن     آزما          گشودن     گشا

پیمودن      پیما            سرودن      سرا

۴

ادن

حذف ((ادن))

افتادن     افت          ایستادن       ایست

فرستادن      فرست            نهادن     نه

۵

ختن

حذف ((تن))و تبدیل ((خ)) به ((ز))

سوختن     سوز           آموختن    آموز

افروختن      افروز            انداختن     انداز

۶

ستن

حذف ((ستن))

آراستن     آرا           دانستن     دان

گریستن      گری           توانستن     توان

۷

شتن

حذف ((تن))و تبدیل ((ش)) به ((ر))

کاشتن     کار           نگاشتن     نگار

گذاشتن      گذار           پنداشتن     پندار

۸

فتن

حذف ((تن))و تبدیل ((ف)) به ((ب))

یافتن     یاب          کوفتن    کوب

شتافتن      شتاب            تافتن     تاب

 

بعضی از مصدر ها از این قاعده ها پیروی نمی کنند ازآن جمله اند :

 

* استثنائات گروه ۱ :

دیدن           بین /   آفریدن           آفرین  /  گٌزیدن          گزین  /  شنیدن           شنو   /  چیدن            چین

 

* استثنائات گروه ۲ :

آزردن          آزار /   آمدن          آ   /   بردن           بر   /   درودن           درو   /     زدن          زن     /         

 شدن           شو   /   کردن         کن   /   مردن          میر /  شمردن         شمار  /  سپُردن          سپار

 

* استثنائات گروه ۳ :

بودن            بًو (باش)

 

 

* استثنائات گروه ۴ :

دادن           ده  /   زادن            زا

 

* استثنائات گروه ۵ :

فروختن           فروش  /   گسیختن            گسل   /    شناختن            شناس

 

* استثنائات گروه ۶ :

جَستن           جه  /  خواستن           خواه /   رَستن            ره  /   کاستن            کاه  /  جُستن           جُو  /

رُستن           رُو  /   شستن           شو /    بَستن           بند  /   شکستن          شکن  /   پیوستن           پیوند  /

خاستن       خیز  /   گسستن           گسل  /  نشستن          نشین

 

* استثنائات گروه ۷ :

گشتن           گرد  /   آغشتن           آغر  /    افراشتن          افراز  /   نوشتن           نویس  /  رشتن         ریس

 

* استثنائات گروه ۸ :

بافتن          باف  /   شکافتن          شکاف  /   شکفتن           شکف  /  آشفتن          آشوب  /  رُفتن          

رُوب  /    گرفتن           گیر  /    گفتن           گو

 

* نکته : به غیر از مصدر های یاد شده بقیه مصدر ها از قاعده ی گفته شده در جدول بن های مضارع پیروی می کنند . 

 




برچسب ها: کنکور، جزوه،
[ شنبه دوم شهریورماه سال 1392 ] [ ساعت 15 و 46 دقیقه و 40 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :