تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟در ادامه..................

درس دوم

ز كشتی گرفتن سخن بود دوش/ نگیرم فریب تو زین در مكوش

بكـوشیـم فرجـام كار آن بـود/ كـه فرمـان و رای جهانیـان بـود

1- فردوسی سخن چه كسی را منظوم كرده است؟

2- از بن مضارع «كوشیدن» دو فعل آمده است، آن دو را معنا كنید.

3- «توكّل» چگونه مطرح شده است؟

4- گوینده سخن چگونه شخصیتی است؟

5- «گرفتن» و «نگیرم» را معنا كنید.

6- منظور از «تو» كیست؟

7- آیا می‌توان واژه عربی در دو بیت بالا یافت؟

8- «جهانبان» كیست؟

درس سوم

1- در كدام گزینه ردیف وجود دارد؟

الف) ای خدا ای فضل تو حاجـت روا/ بـا تو یاد هیـچ كـس نبـود روا

ب) خـرامـان بشد سـوی آب روان/ چنان چون شـد بـاز جـوید روان

ج) چو بشنید رستم، سرش خیره گشت/ جهان پیش چشم اندرش تیره گشت

د) می‌گفـت، گرفتـه حـلقـه در بـر/ كـامـروز مـنم چـو حـلقـه بـر در

2- در كدام گزینه استعاره به كار رفته است؟

الف) رها كرد زو دسـت و آمد به دشت/ چو شـیری كه بر پیـش آهو گذشت

ب) چـو رسـتم ز دست وی آزاد شـد/ بـه سـان یكی تیـغ پـولاد شـد

ج) زدش بر زمیـن بـر بـه كـردار شیـر/ بدانسـت كـاو هم نماند به زیر

د) چنین گفت كای رسته از چنگ شیر/ جـدا مانـده از زخـم شیـر دلیـر

3- نوع دستوری «یكی» در كدام گزینه با گزینه‌های دیگر فرق دارد؟

الف) یكی خنجر آبگون بركشید/ همـی خـواست از تـن سـرش را بـرید

ب) چـو رستـم ز دسـت وی آزاد شـد/ به ســان یكـی تیـغ پـولاد شـد

ج) بپیچیـد و زان پـس یكـی آه كـرد/ ز نیك و بـد اندیشـه كوتاه كـرد

د)یكی از عقل‌می‌لافد یكی طامات می‌بافد/بیا كاین داوری‌ها را به پیشِ‌داور اندازیم

4- تركیب وصفی كدام گزینه با زبان فارسی معیار متفاوت است؟

الف)بزد دست سهراب چون پیل مســت/ بــر آوردش از جای و بنهاد پست

ب) دلیر جـوان سـر بـه گفتـار پیـر/ بـــداد و ببـود ایـن سـخـن دل‌پذیـر

ج) خرامـان بشـد سـوی آب روان/ چــنـان چـون شــده بـاز جویـد روان

د) از ایـن نـام داران گـردن‌كـشان/ كـسی هـم بـرد سـوی رستـم نشـان

5- در كدام گزینه تشبیه وجود دارد؟

الف) چنین گفت كای رسته از چنگ شیر/ جدا مانده از زخـم شیر دلیــر

ب) غمـی بـود رستم بیـازیـد چنگ/ گرفـت آن بر و یال جنگـی پلنـگ

ج) سبـك تیـغ تیـز از میــان بركشیـد/ بـرِ شیــر بیـدار دل بر دریـــد

د) زدش بـر زمیـن بـر بـه كـردار شیـر/ بدانست كاو هم نماند به زیــر

6- «آب» در كدام گزینه به معنای «اشك» است؟

الف) یكی خنجر آبگون بركشید/ همی خواست از تن سرش را بریــد

ب) بخورد آب و روی و سر و تن بشست/ به پیش جهـان آفرین شد نخست

ج) وزان آب چون شد به جای نبرد/ پر اندیشه بـودش دل و روی زرد

د) همی ریخت خون و همی كند موی/ سرش پر ز خاك و پر از آب روی

7- «ی» در كدام گزینه «شناسه» است؟

الف) رها كرد زو دست و آمد به دشت/ چو شیری كه بر پیش آهو گذشت

ب) همی خـواست پیـروزی و دستگـاه/ نبود آگه از بخششِ هور و ماه

ج) غمی بود رستم بیازید چنگ/ گــرفت آن بـر و یـال جنگـی پلنـگ

د) كه اكنـون چـه داری ز رستم نشان؟/ كه كم باد نامش ز گردن‌كشان

8- مفهوم كدام گزینه با مصراع دوم بیت زیر متناسب است؟

«از این خویشتن كشتن اكنون چه سود؟/ چنین رفت و این بودنی كار بود»

الف) بگو ای پیمبــر جــز آن چـه خـدا/ بخواهـد، نیاید به ما در قضـا

ب) كه مولای ما هسـت یكتـا اله/ كه یاری است بخشنــده و خیرخواه

ج) هـم افـراد مـؤمـن بـه هـرگـونه حــال/ توكّـل نمایند بر ذوالجلال (سوره توبه)

د) سـرآغـاز گفتــار نـام خـداسـت/ كه رحمتگر و مهربان خلق راست


طبقه بندی: اول دبیرستان،
برچسب ها: سوالات امتحانی،
[ یکشنبه نوزدهم آبانماه سال 1392 ] [ ساعت 16 و 26 دقیقه و 26 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :