تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟در ادامه........................................

 

پس آتشك دست سمك بازِ پس بست و پالهنگ در گردن وی افكند و می‌آورد تا به لشكرگاه رسید. چون آتشك را دیدند كه یكی را پالهنگ در گردن كرده گفتند: «این كیست؟» آتشك می‌گفت با خرّمی و نشاط، كه سمك است. هر كه این می‌شنید می‌گفت: «هول عیّاری ای كرده است!» او را قفایی می‌زدند. سمك سراسیمه شد. گفت: «ای آتشك! رها مكن كه مرا به سیلی بكشند». آتشك بانگ بر ایشان زد و همه را دور كرد و آمد به خیمه‌ی قطران و در پیش وی خدمت كرد.

1- معادل امروزی اصطلاحات زیر را بنویسید.

بازِپس قفا زدن

رها مكن خدمت كرد

2- «دست بردی جانانه زده است.» معادل امروزی كدام جمله است؟

3- همه‌ی گزینه‌ها به جز گزینه‌ی « » با واژه‌ی «پالهنگ» ارتباط معنایی دارند.

الف) ریسمان ب) بند

ج) یوغ د) بستن

4- چه ارتباطی میان سمك، آتشك و قطران وجود دارد؟

5- به نظر شمار كار سمك در مورد قطران خیانت بود یا سیاست؟ چرا؟

6- آیا رفتار آتشك پسندیده است؟ چرا؟

7- چرا نویسنده گفته است: «آتشك می‌گفت با خرّمی و نشاط»؟

8- دو مورد از تفاوت نثر تاریخی را با نثر فارسی معیار بنویسید.

درس ششم

منـم آن تشنــه گهـر برده/ بخــت مـن زنـده، بخت تو مرده

تو مرا كشتی و خدای نكشت/ مقبـل آن كز خدای گیرد پشت

دولتـم چـون خدا پناهـی داد/ اینكــم تـاج و تخت شاهی داد

وای بـر جـان تو كه بدگهری/ جان بری كرده‌ای و جان نبری

1- مفهوم كنایه‌های زیر را بنویسید:

الف) تشنه‌ی گهر برده ب) بخت من زنده

ج) تاج و تخت شاهی د) جان بری كرده‌ای

2- واژه‌های زیر در بیت‌های بالا به چه معنایند؟

گهر گوهر مقبل دولت

3- در كدام بیت یك كلمه بیش از دو بار تكرار شده است؟

4- تفاوت معنایی كلمه «آب‌دار» را در دو مصراع زیر بنویسید:

حالی آن لعلِ آب‌دار گشاد/ پیش آن ریگ آب‌دار نهاد

5- كدام یك از كلمات بیت زیر در معنای استعاری به كار رفته است

گفت مُردم ز تشنگی دریاب/ آتشم را بكُش به لختی آب

6- پیام آیه 27 سوره مائده (5) چیست؟

بخوان ماجــرای دو فرزنــد را/ كن آویزه‌ی گوش این پنـد را

كه بهر تقرّب به وجهی نكـوی/ به قربان نمـودن نهادنـد روی

ز هابیل،حاجت پذیرفته گشت/ به قابیل نامد، چنین سرگذشت

به هابیــل گفتـا همانا كه من/ سرت را جدا مــی‌نمایــم ز تن

بگفتــا گـنهكــار هـرگــز نِیَم/ پــذیــرد خــداوند قربانیــم

كه قربانی متّقیـن را خـدا/ به رغبـت پذیـرد به شـوق و رضـا

(قرآن مجید با ترجمه منظوم دكتر امید مجد- تهران: انتشارات امید مجد- چاپ بیستم: بهار 86 ص 112)

7- طرفین تشبیه (مشبّه، مشبّه به) را در مصراع زیر مشخص كنید:

پیش آن خاكِ تشنه رفت چو باد

8- دكتر زهرا كیا «داستان خیر و شر» را از كدام مثنوی‌های نظامی بازنویسی كرده است؟

درس هفتم

از قیاسش خنده آمد خلــق را/ كاو چــو خود پنداشت صاحب دلق را

كار پاكان را قیــاس از خـود مگیر/ گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر

جمله عالــم زین سـبب گم‌راه شـد/ كـم كسی ز ابدالِ حق آگاه شد

هر دو گون زنبور خوردند از محل/ لیك شد ز آن نیش و زان دیگر عسل

چون بــسی ابلیس آدم روی هست/پس به هر دستی نشاید داد دست

۱- چه عاملی سبب خنده‌ی مردم شد؟

2- «صاحب دلق» به جز گزینه‌ی « » با سایر گزینه‌ها مترادف است:

الف) جولقی ب) ژنده پوش ج) درویش د) صاحب منصب

3- «قیاس گرفتن» به چه معناست؟

4- مولانا علّت گم‌راهی مردم جهان را چه می‌داند؟

5- «ابدالِ حق» چه كسانی هستند؟

6- از بیت چهارم كدام مفهوم استنباط نمی‌شود؟

الف) تفاوت‌های ذاتی افراد در نتیجه‌ی كارهایشان تأثیر دارد.

ب) از آن كه بنیادش بد است، نمی‌توان توقّع رفتار نیكو داشت.

ج) تنها با مشاهده‌ی تشابه دو پدیده نمی‌توان در مورد آن‌ها قضاوت یكسان داشت

د) شرایط و اوضاع متفاوت باعث رفتار متفاوت در افراد می‌شود.

7- چرا شایسته نیست كه با هر كسی پیمان دوستی ببندیم؟

8- «تنها در ظاهر یكسان بودن» مفهوم كنایی كدام مصراع است؟

درس هشتم

آن‌چه در دوران ما روی می‌دهد، شعر عظیمی است و قالب شعر برایش برازنده‌تر است. دنبال قافیه و ردیف نگردید؛ شعر ناب است. بعدها معلّم‌ها موضوع انشا خواهند داد كه «ایمان مهم‌تر است یا تفنگ؟»در تاریخ كشورمان چه بسیار به مبارزانی سیاسی برمی‌خوریم كه هرچند كوشش شده در تاریخ گمشان كنند امّا سخت حضور دارند و پیدا هستند.در هنر و ادب ایران، در ابیات فارسی پیش از مشروطیّت به تعداد معدودی برمی‌خوریم كه سعی كرده‌اند «نُه كرسی فلك را از زیر پای قزل ارسلان بكشند» و در دوران مشروطیّت چه بسیار روزنامه‌نگار و شاعر و نویسنده كه تا پای جان مبارزه كردند و این به آن نشان كه وقتی نسیم آزادی می‌وزد. بسیار گل‌ها خواهند شگفت.خوش‌بختانه قطار سریع السّیر مردم به طرف انقلاب راه افتاد و هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند و با مردم نشستند و قلبشان با قلب مردم هماهنگی یافت و هرم نفس مردم گرمشان كرد.

1- نویسنده كدام واقعه‌ی روزگار ما را به شعر مانند كرده است؟

2- جمله‌ی «ایمان مهم‌تر است یا تفنگ؟» معادل جمله‌ی دیگر است با همین مفهوم؛ آن جمله چیست؟

3- كدام جمله به مفهوم «گردن كشان را از قدرت بیندازند؛ از تخت به زیر كشند» است؟

4- منظور از «گل‌هایی كه در نسیم آزادی می‌شكفد» چیست؟

5- منظور نویسنده از «هنرمندانِ بسیاری خود را به قطار رساندند» چیست؟

6- منظور نویسنده از عبارت «دنبال قافیه و ردیف نگردید» چیست؟

7- منظور نویسنده از عبارت زیر چه كسانی‌اند؟

«در تاریخ كشورمان چه بسیار به مبارزاتی سیاسی برمی‌خوریم كه هرچند كوشش شده در تاریخ گمشان كنند امّا سخت حضور دارند و پیدا هستند.»

8- بیتی كه سعدی در اعتراض به این بیت ظهیر فاریابی سروده است، بنویسید:

«نُه كرسی فلك نهد اندیشه زیر پای/ تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان دهد»

خط خورشید

گرچه گاهی شبهابی

مشق‌های شب آسمان را

زود خط می‌زد و محو می‌شد

باز در آن هوای مه آلود

پاك كن‌هایی از ابر تیره

خطّ خورشید را پاك می‌كرد

1- «شهاب» استعاره از چیست؟

2- منظور از «مشق‌های شب آسمان» چیست؟

3- مفهوم كنایی «زود خط می‌زد و محو می‌شد.» چیست؟

4- «هوای مه‌آلود» و «ابر تیره» نماد چیست؟

5- این شعر در كدام قالب سروده شده است؟

6- آرایه‌ی «مراعات نظیر» را بیابید و بنویسید؟

7- این شعر برگرفته از كدام اثر «قیصر امین‌پور» است؟

8- در این شعر، شاعر چگونه فضای قبل از انقلاب را ترسیم می‌كند


طبقه بندی: اول دبیرستان،
برچسب ها: سوالات امتحانی،
[ یکشنبه هفدهم آذرماه سال 1392 ] [ ساعت 15 و 37 دقیقه و 22 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :