تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟در ادامه................

؟

درس نهم

1- عبارت زیر را توضیح دهید:

« حقّ‌الله را خدا می‌بخشد امّا وای از حقّ الناس...»

2- با توجه به عبارت زیر، به نظر نویسنده حقیقت اشیا در جبهه‌ها چگونه تجلّی می‌یابد؟

تو گویی اشیا گنجینه‌هایی از رازهای شگفت خلقت هستند امّا تو تا به حال درنمی‌یافته‌ای.

3- كدام واژه به معنی «سالن‌های بزرگ و بدون ستون میانی و سقف شیب‌دار» است؟

4- در عبارت زیر، منظور نویسنده از «تمثیل وفاداری» چه كسی است؟

وقتی اسوه‌ی تو آن تمثیل وفاداری باشد، چه باك اگر هر دو دست تو نیز هدیه‌ی راه خدا شود؟

5- در عبارت زیر، منظور نویسنده از «كوهی از آتش» چیست؟

بولدوزرچی جهاد خاك‌ریز می‌زند. بر كوهی از آتش نشسته است و كوهی از خاك را جابه‌جا می‌كند.

6- در عبارت زیر، نویسنده به چه نكته‌ای اشاره و تأكید دارد؟

تا با خاك انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.

7- منظور نویسنده از «دریادلان صف شكن» چه كسانی است؟

8- مفهوم آیه 28 سوره رعد (13) در كدام گزینه آمده است؟

الف) آفتاب فتح در آسمانِ‌ سینه‌یِ مؤمنین درخششی عجیب دارد.

ب) خاك مظهرِ فقرِ مخلوق در برابر غَنایِ خالق است.

ج) دشمن در برابر ایمان جنود خدا متّكی به ماشین پیچیده‌ی جنگ است

د) آرامش و اطمینان حاصل ایمان است

پاسخ

من تفنگم در مشت/ كوله بارم بر پشت/ بند پوتینم را محكم می‌بندم/ مادرم/ آب و آیینه و قرآن در دست/ روشنی در دل من می‌بارد/ پسرم بار دگر می‌پرسد:/ تو چرا می‌جنگی؟/ با تمام دل خود می‌گویم:/ تا چراغ از تو نگیرد دشمن.

1- شاعر در این شعر، به كدام سنّت اشاره دارد؟

2- مقصود از «روشنی در دل من می‌بارد» چیست؟

3- منظورِ شاعر از «چراغ» چیست؟

4- معادل «از صمیم قلب» را در كدام مصراع شعر می‌یابید؟

5- «بند پوتین را محكم بستن» كنایه از چیست؟

6- شعر سنتّی را با شعر نو مقایسه كنید.

7- شعر «پاسخ» از كدام مجموعه‌ی «محمدرضا عبدالملكیان» انتخاب شده است؟

8- كدام بیت‌های شعر «پاسخ» قافیه دارند؟

درس دهم

1- همه گزینه‌ها به جز گزینه‌ی « » از فایده‌های مطالعه‌ی آثار ادبی جهان است.

الف) ما را با اندیشه و احساس دیگر ملّت‌ها آشنا می‌سازد.

ب) تفاوت‌ها، وجوه مشترك، تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌ها را آشكار می‌كند.

ج) مرزهای احساس و اندیشه‌ی ما را گسترش می‌بخشد.

د) امكان تقلید از آثار بزرگ ادبی را برای ما فراهم می‌سازد.

2- یك آرایه‌ی ادبی را كه در هر دو عبارت زیر مشترك است، نام ببرید.

الف) ما تنگ دست بودیم. ب) نیك سر بسته گفت.

3- همه‌ی گزینه‌ها به جز گزینه‌ی « » با یك دیگر ارتباط معنایی دارد.

الف) تبختر ب) به ناز خوابیدن ج) تكبّر د) تكلّف

4- مفهوم كنایه‌های عبارات زیر را بنویسید:

الف) صورت نیك از خوش حالی گل انداخت ب) صورتش از نومیدی رنگ باخت.

ج) صدا در گلویش شكست. د) با دل سردی و ناتوانی كار می‌كرد.

5- با توجّه به درس «هدیه‌ی ناتمام»، منظور از «من» در عبارت زیر كیست؟

«من مقداری از پولم را داده بودم نان قندی خریده بودم.»

6- مفهوم عبارت زیر چیست؟

هدیه‌ی من با آن نگین‌‌های مثل الماس، باز سطل زمین‌شویی را به همان سطل زمین‌شویی تبدیل می‌كرد.

7- تمام گزینه‌های زیر می‌تواند درون مایه‌ی داستان «هدیه‌ی ناتمام» باشد، مگر گزینه‌ی « ».

الف) فداكاری ب) قدردانی از مادر ج) خرد و بزرگواری د) ارزش هدیه

8- واژه‌ی «اكراه» در عبارت زیر به چه معنی است؟نیك با اكراه خودش را بالا كشید.

درس یازدهم

پروردگارا، دعایم به درگاه تو این است:بی نوایی و تنگ چشمی را از دلم ریشه‌كن ساز و از بیخ و بن بركن؛اندكی نیرویم بخش تا بتوانم بارِ شادی‌ها و غم‌ها را تحمّل كنم.نیرویی به من ارزانی فرما تا عشق خود را در خدمت و كمك، ثمربخش سازم.توانایی به من عطا فرما كه هیچ‌گاه چیزی از بی‌نوایی نستانم و در برابر گستاخ و مغرور، زانوی دنائت خم نكنم.قدرتی به من بخشا تا روح خود را از تعلّق به جیفه‌های ناچیز روزگار بی‌نیاز كنم و از هرچه رنگِ تعلّق پذیرد، آزادش سازم.و نیرویی به من ده تا قدرت و توان خود را از روی كمالِ عشق و نهایتِ مَحَبّت تسلیم خواسته‌ها و رضای تو كنم.

1- واژه‌ی «بی‌نوایی» دو بار در متن به كار رفته است. معنای هر كدام را بنویسید.

2- «جیفه» در این جا یعنی چه و در زبان عربی چه معنایی دارد؟

3- بیت زیر از سعدی با كدام قسمت متن ارتباط دارد؟

مبر طاعت نفس شهوت پرست/ كه هر ساعتش قبله‌ی دیگر است

4- آرایه‌ی تشبیه را در متن بیابید و آن را بنویسید

5- دو بیت زیر از حافظ با كدام قسمت‌های متن ارتباط دارد؟

غلام همّت آنم كه زیر چرخ كبـود/ ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است

رضا به داده بده و ز جبین گره بگشا/ كه بر من و تو در اختیار نگشاده است

6- توضیحات زیر را بخوانید و بنویسید مربوط به كدام شاعر، نویسنده یا شخصیت تاریخی است.

الف) در سال 1749 در كشور آلمان چشم به جهان گشود. وی نویسنده و شاعر نام‌دار آلمان و خالق« فاوست» و «دیوان شرقی و غربی» و چندین شاه‌كار بزرگ دیگر است كه پس از یك عمر نویسندگی در سال 1832 در گذشت. او ارادت زیادی به حافظ داشت.

ب) اشعار او سرشار از ذوق عارفانه، ستایش آزادی و آزادگی و الهام گرفته از صحنه‌های عادی و جزئی زندگی است. این نویسنده، شاعر و فیلسوف بزرگ، به دریافت جایزه‌ی ادبی نوبل نیز نایل آمد.

ج) شاعر ایتالیایی است كه «یوسف اعتصام الملك» شعر «قطرات سه‌گانه» او را ترجمه و در مجلّه بهار چاپ كرده است.

د) شاعر مشهور زبان فارسی، اشعار وی در حیطه‌ی مسائل اجتماعی، اخلاقی و انتقادی و حالت اندرزگونه دارد. وی در سال 1320 درگذشت. مناظرات وی مشهور است.

هـ) شاعر و درام نویس فرانسوی (1908-1842) از آثار وی می‌توان «عابر»، «برای تاج»، «صمیمیت‌ها»، «دفتر سرخ»، «فرودستان» را نام برد كه شهرت بیش‌تری دارد.

و) از نویسندگان و مترجمان مشهور عصر حاضر، از آثار او دو دوره مجله‌ی بهار و از ترجمه‌هایش جلد اوّل تیره بختان ویكتورهوگو معروف است.

ز) رهبر و پیشوای سیاسی و اخلاقی هند (1948-1869) كه با مبارزات خود موجبات استقلال هندوستان را فراهم كرد.

ح) شیمی‌دان و مخترع سوئدی كه در سال 1833 در شهر استكهلم متولّد شد. او دینامیت را اختراع كرد. وی كلیه‌ی ثروت خود را صرف پرداخت جایزه‌ی سالانه به كسانی كرد كه در زمینه‌های علم، ادبیات و صلح جهانی خدماتی انجام داده‌اند.

ط) نام اصلی وی تموچین بود. او در تمام عمرِ خود به غارتِ كشورها پرداخت و در سال 624 درگذشت.

ی) مؤسّس سلسله‌ی تیموریان كه كشوری وسیع و دولتی عظیم ایجاد كرد و خطّه‌ی ماوراءالنّهر را به اهمیّت رسانید و سمرقند را پایتخت این مملكت بزرگ قرار داد.

ك) كتاب «برخورد اندیشه‌ها» از اوست.

7- توضیحات زیر را بخوانید و بنویسید مربوط به كدام شهر یا كشور است.

ل) یكی از شهرهای قدیم خراسان و سابقاً به ناحیه‌ای اطلاق می‌شد كه شهر نوقان و طایران و قریه‌ی سناباد (مدفن امام رضا (ع) و هارون) در آن بود. گروهی از بزرگان بدان منسوب‌اند از جمله جابر بن حیّان و فردوسی.

م) كشوری است پهناور، در جنوب شرقی آسیا كه از شهرهای مهمّش می‌توان شانگهای، ویتین و ستن را نام برد حكومتش از سال 1949 كمونیستی است.

ن) شهر و بندر معروف هندوستان در كنار خلیج بنگال كه مركز بزرگ تجاری هند است.

8- «قطعه ادبی» را با «شعر» مقایسه كنید


طبقه بندی: اول دبیرستان،
برچسب ها: سوالات امتحانی، ادبیات فارسی 1،
[ دوشنبه دوم دیماه سال 1392 ] [ ساعت 14 و 33 دقیقه و 35 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :